Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram
Akıllı Şehir Sistemleri

Akıllı Şehir Sistemleri

Şehirlerin, global olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve şehir sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme gereksinimi, ülkeleri ve şehirleri modern teknolojiye ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, eski tarz silo çözümleri geliştiren ekosistem hissedarlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve düzenli olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesinde, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin bilgi ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek tahminleriyle beklenti ve sorunları karşıladığını güvence altına alan İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

 

Daha açık bir ifade ile İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehir ile amaçlanan:

  • Şehrin halihazırda bulunan ve gelecekte bulunması beklenen beklenti ve problemlerini şehrin her yerinde ve her sisteminde tetikleyici güç hâline getirmek,
  • Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
  • Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, belirlemek ve karşılamak,
  • Şehir içerisindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

 

 

İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehir, şehirlerin geleceği için durağan bir yaklaşımı ifade etmemektedir. Daha ziyade, teknoloji ve verinin yenilikçi kullanımının, organizasyonel değişim ile birlikte ele alan, gelecekteki şehirler için daha etkin, etkili ve sürdürülebilir yollarla farklı dinamik şehir hedeflerinin sunulmasına yardımcı olabilecek yönlendirici hususları ele almaktadır. Bir başka deyişle şehirlerin geleneksel olarak kullandıkları yönetişimi dönüştürmek amaçlanmaktadır. Bir şehrin geleneksel yönetişim modeli, genellikle kullanıcı gereksinimleri çerçevesinde inşa edilmeyen, birlikte işlemeyen dikey veriler olarak çalışan işlevsel yönelimli hizmet sağlayıcılarına dayanmaktadır. İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehirlerin, bu dikey veriler arasında yenilik ve işbirliğini özendiren yeni işletim modelleri geliştirmeleri ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durumda kent sakini ve iş dünyasının, kendi gereksinimlerini karşılayan kesintisiz ve bağlantılı bir hizmet almasının aksine her bir silo ile teker teker iletişime geçmek zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte veri ve uzmanlık, bu silolar içinde kalmış olup bu durum şehir genelinde işbirliği ve yenilik potansiyelini ve veri ve uzmanlığın şehrin değişim hızını artırma potansiyelini kullanmasını sınırlamaktadır. İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehir bu potansiyeli değerlendiren son zamanlarda ulusal ve uluslararası olacak şekilde önem kazanan bir yaklaşım olarak ön plana çıkmaktadır. Daha iyi yaşam alanları oluşturmak ve hayata değer katan şehirler inşa etmek amacıyla İntegra Sistem Teknolojileri Akıllı Şehir alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır.

 

 

Akıllı Şehirler: Ekosistemdeki tüm sistemler için sürdürülebilir, müreffeh ve kapsayıcı bir gelecek sağlamak için fiziksel, dijital ve insan sistemlerinin yapılandırılmış bir çevre ile etkin bir entegrasyonudur.

 

Akıllı Şehir: Statik bir sonuçtan ziyade, vatandaş katılımı, fiziksel altyapı, sosyal sermaye ve dijital teknolojilerin artmasıyla şehirleri daha yaşanabilir, esnek ve zorluklarla daha iyi başa çıkabilir hale getiren bir süreçtir.

 

Akıllı Şehir: Ekosistemdeki tüm sistemler için sürdürülebilir, yüksek kaliteli ve kapsayıcı bir gelecek sağlamak için fiziksel, dijital ve beşeri sistemlerin yapılandırılmış bir çevre ile etkin bir entegrasyonudur.

Akıllı Şehir: BİT tabanlı çözümlere dayalı kamusal sorun çözme yaklaşımını benimseyen ve çok paydaşlı, belediye odaklı ortaklığı benimseyen bir şehirdir.

 

Akıllı Şehir: Mevcut tüm bilgilerin kullanımı ile kent faaliyetlerinin daha iyi anlaşılması, kontrol edilmesi ve etkin kullanılmasıdır.

 

Akıllı Şehir: Yaşam tarzları, iş ve seyahat seçenekleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olan "akıllı vatandaş" olarak tanımlanır.

 

Akıllı Şehir: Herkes için yaşanabilir ve sürdürülebilir bir yer yaratmak için sürekli olarak yeni gelişmeleri takip edebilen bir araçtır.

 

Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir: Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve diğer araçları yaşam kalitesini, kentsel hizmetlerin etkinliğini ve rekabet gücünü artırmak için kullanırken, bugünün ve geleceğin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel ihtiyaçlarını da dikkate alan yenilikçi bir şehirdir.

Akıllı Şehir kavramına ilişkin ortak tek bir tanımlama bulunmadığı ve bu tanımın çalışmalarda çözüm aranan ihtiyaçlara göre şekillendiği tespit edilmiştir. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir kavramı aşağıdadır:

 

“Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler”

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir yaratma stratejisi ve eylem planlamasında sekiz fonksiyonel alan belirlenmiştir. Bu alanlar şunlardır: Çevre, Enerji, Hareketlilik, Yaşam Kalitesi, İnsanlar, Ekonomi, Güvenlik ve Yönetim. Her işlevsel alan, şehrin gelişimi için stratejiler ve girişimler içerir. Üç itici faktör bilgi ve İletişim Teknolojileri, Organizasyon ve İnsan Kaynakları, ve Finanstır. Akıllı Şehir modeli 11 ana bileşen üzerine kuruludur.

 

 

 

 

Akıllı Şehir Yönetimi

 

Yönetişim: Akıllı şehirlerde, ilgili paydaşların ihtiyaç duyduğu yönetişim açısından şehir genelinde güçlendirmenin, etkinleştirmenin ve sürdürülebilirliği sağlamanın etkili yollarını bulmaya yönelik faaliyetlerdir.

 

Strateji Yönetimi: Akıllı şehir stratejilerinin geliştirilmesi, şehir yol haritalarına dönüştürülmesi ve bu bakış açısıyla uygulanmasını sağlamaya yönelik faaliyetlerdir.

 

Politika Yönetimi: Akıllı Şehirler ile ilgili aşağıda sıralanan konulara yön veren politika kurallarının belirlenmesi ve uygulanması faaliyetleridir.

 

Bütünleşik Hizmet Yönetimi: Akıllı şehir çözümlerine ilişkin kentsel hizmetlerin daha kapsayıcı kanallarda kapsamlı bir şekilde sunulması ve olgunlaştırılmasına yönelik faaliyetlerdir.

 

İş Yönetimi: Akıllı şehir çözümleri ile kentsel hizmetlerin sunumu için hizmet ve teknoloji seviyeleri arasındaki iş katmanının yönetimi ile ilgili faaliyetlerdir.

 

 

 

Akıllı Şehir Uygulamaları

 

Akıllı Çevre: Doğal kaynakları koruyan, atık, hava, su, toprak, iklim değişikliği ile mücadele eden, bilgi teknolojilerini destekleyerek ve yeşil şehir planlamasını dikkate alarak çevrenin ve doğanın sürdürülebilir şekilde korunmasını sağlayan çevre yönetimi olarak tanımlanabilir.

 

Akıllı Güvenlik: Şehirlerde gelişen güvenlik tehditleriyle mücadele etmek ve vatandaşları korumak için teknolojinin kullanılmasıdır.Kentsel güvenliği mümkün olan en yüksek düzeyde ölçmek ve en üst düzeye çıkarmak için alınan bir dizi önlemlerdir.

 

Akıllı İnsan: Gözlemci, katılımcı ve yaratıcı, yaşam boyu öğrenen, bilgi ve iletişim teknolojilerini yaşamına entegre etmiş, beşeri ve sosyal sermaye ile şehir yaşamının merkezi unsuru olan kişidir. Akıllı İnsan bileşeni çerçevesinde sosyal altyapı, kültürel etkileşim ve bağımlılık konuları işlenmektedir. Sosyal altyapı, toplumsal yapının temel yapı taşları olan Eğitim, Sağlık, Kültür, Turizm, Sanat, Spor ve Sosyal Yardımlar yoluyla bireylerin ve toplumun yaşam kalitesini artırmaya yönelik faaliyet ve hizmetlerdir.

 

Akıllı Binalar: Bir kentteki tüm binalar için konut kalitesi, ev güvenliği, bina iklimlendirme ve enerji sistemleri gibi toplumun temel ihtiyaçlarını akılcı ve teknolojik bir yaklaşımla ele alarak yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan sistemleri içerir.

 

Akıllı Ekonomi: Bir şehrin ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetlerinin hem mikro hem de makro düzeyde akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır. Artan tüketim faktörleri karşısında mevcut kaynakları verimli kullanmayı ve yaşam kalitesini yükseltirken tüketimi artırmaya yönelik önlemler geliştirmeyi amaçlar. Anahtar kavramlar arasında rekabet edebilirlik, marka değeri ve paylaşım ekonomisi yer alır.

 

Akıllı Mekan Yönetimi: Kentsel gelişmenin, kentsel gelişme ilkelerini dikkate alarak, deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere karşı dayanıklı, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasıdır.

 

Akıllı Sağlık: Yaşam kalitesini iyileştirmeyi, sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi, bireylerin sağlık bilincini artırmayı ve sağlık verilerinin akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlamayı hedefler.

 

Akıllı Yönetişim: Kamu yönetiminin analiz, planlama, uygulama ve siyasi karar alma gibi süreçlerinde şeffaflığa, katılıma ve hesap verebilirliğe dayanan, böylece daha hızlı, daha doğru ve daha etkili kararlar alınmasını sağlayan yönetim biçimidir.

 

Bilişim Teknolojileri: Bilginin (ses, veri, metin, görüntü vb.) teknoloji desteği ile üretilmesi, toplanması, işlenmesi, yönetilmesi ve paylaşılmasıdır. Akıllı şehir çerçevesinde bilgi teknolojisi, şehir yönetimi, enerji, ulaşım ve altyapı gibi birçok hizmet için destekleyici bir güçtür.

 

Akıllı Ulaşım:BİT destekli ve entegre ulaşım sistemleridir. Tramvay, otobüs, tren, metro, araba, deniz ve hava ulaşımı gibi bir veya birden fazla ulaşım metodunun yanı sıra bisiklet ve yayaları da içeren, sürdürülebilir, güvenli ve birbirine bağlı ulaşım sistemlerini kapsar.

 

Akıllı Enerji: Maliyet ve enerji tasarrufu ile desteklenen yüksek verimli ve giderek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji yönetimidir. Stratejik planlama için entegre ve esnek kaynak sistemlerinin yanı sıra dahili bilgi, kamu değeri ve yenilikçi yaklaşımlara dayalı ağlar ile karakterize edilir.

 

İletişim Teknolojileri: Bilgi iletiminde yer alan altyapı, teknoloji, standartlar ve cihazlar kümesidir. Akıllı şehir çerçevesinde iletişim teknolojileri, şehir yönetimi, enerji, ulaşım ve altyapı dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri yatay düzeyde desteklemektedir.

 

Bilgi Güvenliği: Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik gibi hususlar dikkate alınarak ve risk yönetimi yapılarak bilgilerin korunması sürecini ifade eder. Bilgi güvenliği bağlamında, gelecekteki tehditlere hazırlıklı olmak için teknoloji, sistemler ve altyapı (ağlar, yazılımlar, cihazlar, veriler vb.) bir bütün olarak korunmalı ve ele alınmalıdır.

 

Akıllı Altyapı: Akıllı Çevre, Akıllı Ulaşım ve İletişim Teknolojileri kapsamındaki sensörler tarafından toplanan verileri ileten, analiz eden, ölçen, izleyen, kullanıcı taleplerini ve çevresel değişiklikleri akıllıca yanıtlayan ve kamu değeri yaratan sistemleri içerir.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi: Önleme yoluyla zararı en aza indiren, afet ve acil durumlara hazırlıklı olan, olaya/duruma hızlı tepki veren, afet ve acil durum verilerinin akıllı bir şekilde analiz edilmesini sağlayan, normal hayata dönüş sürecini kapsayan uygulama ve sistemler bütünüdür.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri: Birçok sektörle ilgili coğrafi verilerin üretimi, dağıtımı, depolanması, işlenmesi, yönetimi, değerlendirilmesi, analizi, dağıtımı, görselleştirilmesi, sunumu ve güncellenmesi için gerekli olan donanım, yazılım, insan kaynakları, standartlar ve metodolojilerin etkileşimidir.